Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenia:

1.

Prevádzkovateľom  internetového obchodu na webových  stránkach  http://www.pkr.sk, www.jodis.sk, www.duozon.sk,  www.jodis-pkr.sk,  je spoločnosť:

PKR SLOVAKIA a. s.  974 09 Banská Bystrica, Pod Stráňou 41

IČO: 36 624 349, DIČ: 2021790507, IČ DPH: SK2021790507

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2625782961/1100

IBAN: SK58 1100 0000 0026 2578 2961, SWIFT KÓD: TATR SK BX

Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica,  Oddiel: Sa, Vložka číslo:  764/S

mobil: +421 905 480 987

e-mail: pkr@pkr.sk

ďalej ako predávajúci

2.

Orgánmi dozoru sú:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica

Telefón:  048 412 46 93

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica

Cesta k nemocnici 1

975 56 Banská Bystrica

Telefón: 048 436 77 85

 1.  

Kupujúci – spotrebiteľ – objednávajúci, ako zmluvný partner predávajúceho, (ďalej len spotrebiteľ) uskutočnením objednávky v zmysle týchto VOP potvrdzuje, že sa s VOP riadne oboznámil a že ich akceptuje. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi  kupujúcim a predávajúcim a sú záväzné pre obe zmluvné strany. Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia inými príslušnými a všeobecne záväznými a platnými právnymi normami slovenského práva, najmä však týmito zákonmi:

 • Zákon č. 40/1964 Zb. – občiansky zákonník,                 
 • Zákon č.  513/1991 Zb. – obchodný zákonník
 • Zákon č. 22/2004  Z. z. Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
 • Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4.

Tieto VOP sú konštituované spoločnosťou PKR SLOVAKIA a. s. v súlade s príslušnými právnymi normami SR tak, aby boli jasné a zrozumiteľné, aby primárne hájili záujmy a ochranu spotrebiteľov, pri súčasnom  rešpektovaní špecifických podmienok, charakteru a vlastností predávaných tovarov, ktorými sú potravinový výživový doplnok JODIS koncentrát a chemický prostriedok na dezinfekciu vody DUOZON 100 L.

II. Objednávka tovaru, predmet objednávky, uzatvorenie zmluvy:

 1.  

Predávajúci, spoločnosť PKR SLOVAKIA a.s., (ďalej len predávajúci) dodá spotrebiteľovi tovar na základe elektronickej objednávky zaslanej spotrebiteľom  formou e-mailu, a  na základe spätného potvrdenia objednávky predávajúcim, taktiež formou e-mailu. Týmito úkonmi dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi zmluvnými stranami a objednávka sa stáva pre obe zmluvné strany záväznou. Prevzatím a zaplatením tovaru zo strany spotrebiteľa táto zmluva zaniká. V prípade sporu táto zmluva zaniká usporiadaním sporu v zmysle príslušných právnych noriem a týchto VOP.

2.

Predmetom objednávky – zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v objednávke ( ďalej len tovar ). Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim spotrebiteľom dodávať  tovar:

 • bezchybný, v súlade so špecifikáciou, alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,
 • vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,
 • vybavený informáciami v slovenskom jazyku.
 1.  

Bližšie informácie o podmienkach objednávky viď v článku V. týchto VOP.

III. Cena, spôsob platby, fakturácie, dodanie a prevzatie tovaru:

Ceny uvedené na webovej stránke predávajúceho sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Tovar je dodávaný buď formou dobierky  kuriérom, čiže úhrada faktúry sa vykoná v hotovosti do rúk kuriéra, alebo platobnou kartou, v závislosti od technického vybavenia a možností prepravcu – kuriérskej spoločnosti, alebo bez formy dobierky, pokiaľ spotrebiteľ zvolil online formu úhrady kartou alebo bankovým  prevodom pri zadávaní objednávky, teda platbou vopred.  Týmito úkonmi sa kúpna cena považuje za zaplatenú. Faktúra vystavená predávajúcim na základe objednávky – zmluvy medzi predávajúcim  a spotrebiteľom  je súčasne daňovým dokladom. Faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list,  je priložená v balení výrobku. Prevzatie tovaru spotrebiteľom je možné až po jeho zaplatení. Detailné informácie o cenách a spôsoboch platby viď v článku VIII. týchto VOP.

IV. Dodacia lehota a spôsob doručovania tovaru:

V prípade, že je tovar na sklade, je dodacia lehota od 2 do 7 pracovných dní odo dňa prijatia a potvrdenia objednávky. V prípade, že sa tovar na sklade nenachádza, je maximálna dodacia lehota 30 dní. Tovar je doručovaný zásadne kuriérom  prostredníctvom zmluvne dohodnutých prepravcov predajcu  – spoločnosť  DPD, SDS, alebo iná kuriérska spoločnosť.

V. Podmienky objednávky:

Spotrebiteľ je povinný uviesť v objednávke všetky povinné údaje. Objednávka, ktorá neobsahuje všetky údaje, ako sú uvedené na  webových stránkach predávajúceho, časť e-shop, ako údaje povinné, alebo obsahuje údaje nepravdivé, je neplatná. K dôležitým povinným údajom patria aj:

– platné mobilné telefónne číslo, a to z dôvodu:

 • prípadnej nutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami a vzájomnej informovanosti sa o stave zákazky,
 • možnosti zaslania SMS  správy zo strany prepravcu o dodávke tovaru,         
 • možnej, či nutnej komunikácie kuriéra so spotrebiteľom pre zabezpečenie bezproblémového dodania  tovaru kupujúcemu,

– platná emailová adresa, bez ktorej nie je možné spätné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho, resp. možná prípadná mailová komunikácia medzi zmluvnými stranami. 

VI. Storno objednávky:

 1.  

Storno objednávky zo strany spotrebiteľa:

Spotrebiteľ môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 4 hodín od uskutočnenia objednávky, a to zaslaním e – mailu na adresu pkr@pkr.sk.  V predmete e – mailu musí uviesť slovo STORNO a číslo objednávky.

 1.  

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že by takáto situácia nastala, predávajúci bude kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe.

VII. Dodacie podmienky – doručenie a prevzatie tovaru – zásielky:

 1.  

Predávajúci tovar doručuje zákazníkom zásadne kuriérom prostredníctvom zmluvného prepravcu, ktorým je kuriérska spoločnosť  Direct Parcel Distribution SK s.r.o ( DPD ), kuriérska spoločnosť SDS, prípadne iná kuriérska spoločnosť. 

2.

Spotrebiteľ je povinný  zásielku prevziať. Pokiaľ však zásielka – obal  vykazuje známky fyzického poškodenia, a to takého rozsahu, ktorý by mohol brániť riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo prevzatie zásielky odmietnuť. V takom prípade je spotrebiteľ povinný  ihneď u kuriéra uplatniť reklamáciu doručenia tovaru a trvať na vyplnení a podpísaní príslušného formulára, resp. postupovať v zmysle príslušných interných predpisov a podmienok prepravcu, ktorý za kvalitu doručenia zásielky zodpovedá. V takom prípade je spotrebiteľ  tiež povinný o  tejto skutočnosti informovať predávajúceho formou e-mailu. V predmete e-mailu musí uviesť slovo REKLAMÁCIA DODÁVKY, číslo objednávky a stručný popis poškodenia obalu – tovaru. V takýchto prípadoch sa zmluvné strany na ďalšom postupe dohodnú spoločne. 

 

 1.  

V prípade, že spotrebiteľ  bezdôvodne zásielku neprevezme, je takéto konanie spotrebiteľa považované za porušenie kúpnopredajného zmluvného vzťahu medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Ak spotrebiteľ odmieta komunikáciu s predávajúcim, nejaví o tovar záujem, nejaví snahu sa dohodnúť na riešení veci, predávajúci môže vyčísliť všetky náklady spojené s vybavením objednávky a žiadať ich náhradu, a to formou úhrady faktúry vystavenej  predávajúcim k tomu účelu. Ak spotrebiteľ odmietne faktúru uhradiť, predávajúci má právo domáhať sa plnenia právnou cestou.

 1.  

Ak spotrebiteľ neprevzal tovar z objektívnych dôvodov, a má o tovar naďalej záujem, je možné opätovné zaslanie tovaru, avšak s podmienkou, že kupujúci  uhradí náklady balného a náklady doručenia aj za predošlú vrátenú zásielku, ako aj za opakovanú zásielku. Predávajúci môže od tejto podmienky v rámci dobrých obchodných a medziľudských vzťahov ustúpiť.

VIII. Ceny a platobné podmienky:

1.

Ceny uvedené na internetovom obchode sú konečné, uvedené v eurách vrátane 20% DPH (daň z pridanej hodnoty) a platné sú v čase objednania tovaru. Celková cena objednávky zahrňuje aj náklady na dopravu a poplatok za dobierku, pokiaľ kupujúci uplatní formu platby dobierkou.

 1. Kupujúci má možnosť výberu spôsobu úhrady – platby pri zadávaní objednávky, a to:

            – úhrada formou dobierky

            – úhrada bankovým prevodom

            – úhrada platobnou kartou

Úhrada – platba na dobierku  – realizuje spotrebiteľ  pri prevzatí objednávky, t. j. v momente doručenia tovaru  kuriérskou spoločnosťou – k tomu viď ustanovenie článku III. týchto VOP.

Úhrada –  platba kartou  je najrýchlejší spôsob platby online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadá spotrebiteľ číslo svojej platobnej karty, dátum platnosti a CVC kód (3 čísla, uvedené v podpisovom poli na zadnej strane karty). Celý proces je zabezpečený štandardom 3D Secure, preto je pravdepodobné, že spotrebiteľ bude svojou bankou vyzvaný o zadanie overovacieho číselného kódu, ktorý dostane formou SMS od svojej banky.

Úhrada –  platba bankovým prevodom – okamžitá platba prostredníctvom  internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate presmeruje spotrebiteľa do jeho  internetového bankovníctva, do ktorého sa spotrebiteľ prihlási so svojimi prihlasovacími údajmi a potvrdí predvyplnený platobný príkaz.

 1.  

Spotrebiteľ je pred odoslaním objednávky,  po  jej zadávaní,  informovaný o spôsobe platby, celkovej cene a štruktúre jej jednotlivých nákladových položiek a dodaní tovaru.

5.

Po dokončení platby online je spotrebiteľ presmerovaný späť do obchodu na webovej stránke predávajúceho. Platba je potvrdená okamžite a spotrebiteľ môže bezodkladne pokračovať v realizácii objednávky.

5.

Online platby pre predávajúceho zabezpečuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platobná inštitúcia pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky poskytnuté informácie sú šifrované. Fungovanie platobnej brány ComGate je mimo kompetenciu predávajúceho.

Kontakt:
ComGate Payments, a. s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

IX. Záručné lehoty, uplatňovanie a vybavovanie reklamácií a riešenie sporov:

 1.  

Na tovary poskytuje predávajúci záručné lehoty podľa lehôt stanovených ich výrobcom.

 1.  

Reklamáciu  je spotrebiteľ  povinný uplatniť do 3 dní od prevzatia tovaru formou e-mailu. V predmete e-mailu musí  kupujúci uviesť slovo REKLAMÁCIA, číslo objednávky a predmet reklamácie.

 

 1.  

Predávajúci je povinný objektívne posúdiť opodstatnenosť reklamácie a so spotrebiteľon dohodnúť podmienky jej vybavenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená, sa predávajúci zaväzuje dodať spotrebiteľovi  tovar nový na vlastné náklady.

 1.  

Základnými princípmi predávajúceho pri vybavovaní reklamácií sú obchodná etika, morálka a princíp zachovania dobrých  medziľudských vzťahov. Snahou predávajúceho bude preto prípadné reklamácie riešiť primárne vzájomnou dohodou.

5.

Ak dohoda podľa bodu 4. nie je možná, spor budú zmluvné strany riešiť prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Spotrebiteľ, ako aj predávajúci, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na: https://www.mediacnadohoda.sk/kontakt/, Ing. Ján Snopko, mediátor, Mičinská cesta 34, 974 01 Banská Bystrica, Korešpondenčná adresa Selčianska cesta 13, 976 11 Selce, Tel: +421 905 791 508, Email: info@mediacnadohoda.sk, Gmail: bbmediator.sk@gmail.com.

6.

Ak nedôjde k vyriešeniu sporu ani podľa bodu 5. uvedeného vyššie, má spotrebiteľ, ako aj predávajúci, právo obrátiť sa na príslušný súd v sídle predávajúceho.

X. Ostatné podmienky:

 1.  

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh, množstvo tovaru a v cene tak, ako je uvedené v objednávke v čase jej podania,
 • adekvátne zabaliť a odoslať tovar v dohodnutej lehote,
 • vystaviť a priložiť k zásielke faktúru  –  daňový doklad.
 1.  

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.
 1.  

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za prípadné oneskorené dodanie objednaného tovaru spôsobené prepravnou spoločnosťou,
 • za oneskorené dodanie, resp. nedodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúcim, resp. neprevzatím zásielky kupujúcim,
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 1.  

Pre komunikáciu medzi spotrebiteľom a predávajúcim  na území Slovenskej republiky sa používa slovenský jazyk.

XI. Ochrana osobných údajov kupujúceho:

1.

Spotrebiteľ zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ustanovenia  § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

2.

Spotrebiteľ zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a spotrebiteľom, za účelom evidencie faktúr a iných súvisiacich dokumentov, a za účelom zabezpečenia prepravných a doručovacích služieb kúpeného tovaru. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvané so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti spotrebiteľov.

3.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade                   s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa v súlade s ustanovenia § 17 ods. 1 ZOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote                   1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

4.

Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe, napr. dopravcovi,  za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ako aj spoločnosti zabezpečujúcej vedenie účtovníctva predávajúcemu.

XII. Odstúpenie od zmluvy:

 1.  

Spotrebiteľ má, podľa  § 7 zákona č. 102/2014 Z. z.,  právo od zmluvy, uzavretej v zmysle týchto VOP, odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a požiadať o vrátenie peňazí.

 1.  

Odstúpenie od zmluvy vykoná spotrebiteľ tak, že predávajúcemu formou e-mailu zašle oznámenie                  o odstúpení od zmluvy, a to na mailovú adresu predávajúceho, t. j.  pkr@pkr.sk. Spotrebiteľ k tomu použije       Formulár na odstúpenie od zmluvy,  ktorý je súčasťou týchto  VOP – viď v závere. Oznámenie o odstúpení od zmluvy  zaslané e-mailom nevyžaduje podpis spotrebiteľa. Predávajúci je povinný zaslané oznámenie o odstúpení od zmluvy preveriť buď mailovou komunikáciou alebo telefonicky,  a následne mailom potvrdiť, čím sa odstúpenie od zmluvy stáva právoplatným.

 1.  

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 1. a 2. tohto článku VOP,  je spotrebiteľ povinný vrátiť tovar nepoužitý, v pôvodnom  a kompletnom  stave   a kvalite, v neporušenom  – neotvorenom   pôvodnom balení – kartóne,  jeho zaslaním Slovenskou poštou  na adresu predávajúceho, PKR SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 974 09 Banská Bystrica. Tovar musí byť zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zasiela spotrebiteľ na vlastné náklady v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, a to formou balíka, nie však na dobierku, alebo osobne. Spotrebiteľ je súčasne s vrátením tovaru predávajúcemu povinný doložiť k zásielke doklad o kúpe tovaru – faktúru a čitateľne vyplnený a vlastnoručne podpísaný formulár o odstúpení od zmluvy, viď v závere týchto VOP.

4.

Nesplnením vyššie uvedených podmienok v bodoch 1. – 3. , resp. ktorejkoľvek jednej  z uvedených podmienok stráca spotrebiteľ, v zmysle ustanovenia  Zákona 102/2014 Z.z., § 3, odst. 1, písm. k)  právo na odstúpenie od zmluvy a právo na vrátenie finančných prostriedkov.  Ak spotrebiteľ svojvoľne vrátil  tovar predávajúcemu, resp. jeho časť, pričom nesplnil podmienky pre odstúpenie od zmluvy a odstúpenie od zmluvy sa nestalo právoplatným, predávajúci sa zaväzuje  zaslať tovar späť spotrebiteľovi  v stave, ako mu bol spotrebiteľom neoprávnene doručený.

 1.  

V prípade právoplatného odstúpenia od zmluvy splnením  podmienok v zmysle bodu 1. – 3. tohto článku  týchto VOP,  je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu finančné prostriedky ich prevodom na bankový účet spotrebiteľa, a to vo výške fakturovanej sumy a v lehote do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru.  

Jodis koncentrát odporúča Slovenská endokrinologická spoločnosť

PKR SLOVAKIA a.s.,
Pod Stráňou 41,
974 09 Banská Bystrica,
pkr@pkr.sk

Na tejto stránke používame cookies na zbieranie informácií a štatistík o návštevnosti, informácie o výkone a používaní stránky, a poskytovanie funkcionality pre sociálne médiá. Všetky užívateľské IP adresy sú anonymizované Zobraziť viac
Nastavenie Cookies
Potvrdiť
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Aktívny
Uložiť nastavenia
Jodis koncentrát online poradňa

PORADŇA